Skip to content

Ghi chú thương mại phải thu

Ghi chú thương mại phải thu

-Ghi chú sau cùng đó là ghi chú đã được tạo ở màn hình khóa hay đã được tạo trong app Note.-Ấn định thời gian hiệu lực của ghi chú sau cùng, nếu quá thời gian này thì ghi chú sau cùng sẽ không được sử dụng để lưu và Note sẽ tự động lưu thành ghi chú mới. - Khi ghi nhận doanh thu, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng mang đi trao đổi, ghi: - Ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm được bán và sản phẩm khuyến mại, quảng cáo, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131… Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). * Khi nhận được hàng khuyến mại tặng có điều kiện hạch toán: Trường hợp mua hàng hóa được nhận kèm theo sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế (đề phòng hỏng hóc), kế toán phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. – Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết DN đã giảm trừ cho người mua hàng do việc KH đã mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua … Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ. Hướng dẫn cách hạch toán định khoản một số nghiệp vụ kế toán phát sinh chủ yếu liên quan đến tài khoản chiết khấu thương mại 5211: 1. Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi: 02/05/2018 · Quyết toán thuế thu nhập thương mại I.1. Hóa đơn mua vào, bán ra và tờ khai thuế hàng kỳ. Hóa đơn kẹp theo tờ khai hàng tháng/ quý. Hóa đơn kẹp chứng từ: phiếu thu, chi, hạch toán, nhập kho,…. Ghi chú: sắp thành bộ theo tháng/quý của tờ khai thuế

29 Tháng 2 2016 Download Mẫu Báo cáo thực tập kế toán công nợ phải thu và phải trả năm 2016. THỰC TẬP GVHD: HOÀNG THỊ ÁI THỦY Ngân hàng : thương mại cổ kế toán của công ty Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng 

30 Tháng Chín 2011 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khác: Nguyên tắc ghi Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. Tiền và  18 Tháng Giêng 2019 Đó là khoản phải thu đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc đáng chú ý là các khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận thông qua  Tín dụng thương mại và ứng trước. Các khoản phải thu/ phải trả khác. Đầu tư khác (ròng), -269. D. Lỗi và Sai sót, -2.372. E. Cán cân tổng thể, 3.116. F. Dự trữ  

Sử dụng trực tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật sở hữu trí tuệ là việc tổ chức phát sóng dùng chính bản ghi âm, ghi hình

30 Tháng Chín 2011 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khác: Nguyên tắc ghi Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. Tiền và  18 Tháng Giêng 2019 Đó là khoản phải thu đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc đáng chú ý là các khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận thông qua  Tín dụng thương mại và ứng trước. Các khoản phải thu/ phải trả khác. Đầu tư khác (ròng), -269. D. Lỗi và Sai sót, -2.372. E. Cán cân tổng thể, 3.116. F. Dự trữ  

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes